Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Звіт емітента за 1 квартал 2013р.


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Зміст

Квартальна інформація
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента: fb_perspektiva.proemitent.info
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2013

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - Біржа, Товариство, Емітент) створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ, 957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Електронна поштова адреса емітента se_perspektiva@fbp.com.ua
      Веб-сайт емітента fbp.com.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Веб-сторінка з інформацією про емітента fb_perspektiva.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 5 роки 2 місяці
      Термін діяльності Біржі не обмежується

 

      Протягом звітного періоду емітент здійснив купівлю 100% статутного капіталу ТОВ "Ріал Істейт Інвестментс"

 

      Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
      Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
      Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
      Директор (пiдпорядкування: заступник директора з розвитку, головний бухгалтер, відділ з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відділ забезпечення клірингу та розрахунків, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій,фінансовий відділ, адміністративний відділ).
      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" має наступні органи: Загальні збори акціонерів, Біржова Рада, Ревізійна комісія (Ревізор), Директор. Ревізором Товариства є Орєхова О.О., Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А. З компетенцією органів управління Біржі можна ознайомитися у Статуті ПАТ "ФБ" Песрпектива" на сайті fb_perspektiva.proemitent.info.
      Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
      Структурних змін в органах емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 039 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50 126 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду збільшився.

 

      Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

      18.03.2013р. відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ФБ "Перспектива", кворум 94,7221% від загальної кількості голосів.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
      4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.
      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
      6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
      7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
      9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
     
      Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
      Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
     
     
     
      1 питання. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
      Виступив: Голова Біржової ради Мілюшко Е.І, який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Клименко Олену Леонідівну.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Клименко Олену Леонідівну.
     
      2 питання. Обрання лічильної комісії Товариства.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:
      Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна.
     
      3 питання. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
      Виступив: Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити:
      1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;
      2. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;
      2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
     
      4 питання. Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.
      Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про роботу Товариства у 2012 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства, а також те, що на підставі проведених перевірок недоліків в роботі виконавчого органу Товариства виявлено не було. Виконавчий орган Товариства не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступив: Голова зборів, який запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.
     
      5 питання. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
     
      6 питання. Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
     
      7 питання. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
     
      8 питання. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:
      1.Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2012 року, на формування Резервного капіталу Товариства;
      2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2012 року, на розвиток Товариства.
     
     
     
      9 питання. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
      Виступив: Голова зборів Мілюшко Е.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 736 105 211 голосів, що складає 94,7221 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Істотних змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента не було.
      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Біржі (що є ймовірним з огляду на поступове зростання статутного капіталу Біржі в останні роки) та відмови акціонера від придбання пропорційної частки капіталу; внаслідок незначної частки акцій у вільному обігу (показник free-float щодо акцій Біржі близько 5,3% на кінець 2012 року є середнім для українських умов, але недостатнім відповідно до міжнародних підходів) ризик не обов’язково буде компенсований – через високу волатильність, притаманну національному ринку акцій (за 2012 рік біржовий курс акцій Біржі зріс з 0,1975 до 0,235 грн., тобто на 19%, натомість у 1 кварталі 2013 він скоротився з 0,235 до 0,155 грн, тобто на 51,6%), та скорочення ліквідності ринку акцій взагалі та обігу акцій біржі зокрема; це може ускладнити продаж акцій, втім, позитивним фактором є той факт, що переважна кількість акціонерів є членами біржі, тобто операції з продажу належного пакету акцій не будуть для них пов’язані із додатковими витратами на оплату комісійних торговцю цінними паперами;
      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик не може бути мінімізовано з огляду на існуючу законодавчу заборону на виплату дивідендів фондовими біржами
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, - наразі цей ризик виглядає малоймовірним, оскільки акції Біржі є одним з найбільш ліквідних лістингових цінних паперів, включених до біржового реєстру;
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Біржі у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - нормативне регулювання не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - біржа неприбуткова організація
      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.
      Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:
      З 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
      З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%
      На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з 1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.
     
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на біржовому ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів (значні пакети акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» належать Московській біржі), що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходів (хоча поки що ринкова частка Біржі має тенденцію до зростання) – ризик може бути мінімізований винятково через підвищення конкурентних переваг (впровадження більш ефективних нових технологій та фінансових інструментів, залучення емітентів та торговців цінними паперами, партнерські програми з міжнародними біржами), залучення додаткових коштів від стратегічного інвестора для збільшення статутного капіталу з метою подальшого розвитку;
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році (-1,77 млн.грн.) та мінімальні прибутки у 2011-2012 роках, але може бути мінімізований внаслідок зниження неефективних витрат; крім того, можна очікувати подальшого зростання доходів від організації торгів на Біржі строковими контрактами та розширення обігу боргових цінних паперів (державних та корпоративних облігацій);Про прибутки та збитки можна ознайомитися у фінансовій звітності, що відображена у цьому звіті;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Біржі, що у прогнозованих на 2013 рік умовах (низький інтерес інвесторів до придбання пайових фінансових інструментів емітентів з країн, що характеризуються низьким рівнем розвитку фондового ринку) може бути пов’язане із певними складнощами.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 040 станом на 30.09.2012р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) ризик мінімальний, оскільки ПАТ "ФБ" Перспектива" дотримується Ліцензійних умов провадження даного виду діяльності.
      - неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності - ризик мінімальний.Біржа використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Біржа не виступає стороною у будь-яких судових процесах.
      -кологічні ризики відсутні. Діяльність Біржі не впливає на навколишнє середовище
     
      Інші фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента не визнавались
      В своїй діяльності Товариство може також наражатися на операційний, правовий та інвестиційний ризики (останній пов'язаний насамперед із необхідністю вкладення у активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню, але які необхідні для підвищення інвестиційної привабливості Біржі та диверсифікації послуг клієнтам. Серед таких активів, є частки ТОВ «БІТ-ПРОДАКШН» та ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ», що надають ІТ-послуги не тільки Біржі та іншим складовим її інфраструктури, але й широкому колу професійних учасників фондового ринку).
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України та приведення Правил та інших внутрішніх документів Біржі у відповідність до діючого законодавства;
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення;
      - автоматизація роботи з архівами Біржі, резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів, дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів автоматизованої системи (далі – АС) Біржі, виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення, можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій;
      - використання легітимного електронного документообігу;
      - здійснення заходів щодо додержання правил інформаційної безпеки,
      - контроль проведення розрахунків за біржовими договорами за принципом DvP,
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
     
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такі політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі, що може негативно вплинути на активність учасників біржових торгів та можливості емітентів щодо залучення інвестицій - мінімізація ризиків зазначеної категорії забезпечується шляхом впровадження в біржовий обіг нових фінансових інструментів, зокрема таких, які є найбільш привабливими у кризових умовах – строкових контрактів, які мають на меті страхування (хеджування) ймовірних несприятливих коливань цін базових активів;
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання процедур організації біржової торгівлі, клірингу та розрахунків на виконання зобов’язань за укладеними на біржі договорами – для мінімізації зазначеного ризику Біржа впроваджує низку заходів, спрямованих на побудову надійної та ефективної моделі клірингу і розрахунків в Україні та вдосконалення біржової діяльності.
     
      Інші окрім ризики зазначених вище не визнавались.
     
     
     
      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФБ "Перспектива", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
      Видами Ризиків, на які в своїй діяльності наражаються Учасники Біржових торгів під час укладання Договорів та при виконанні зобов’язань за ними, є основний, системний, ринковий, операційний, правовий, кредитний Ризики та Ризик ліквідності.
     
      Основний Ризик – ризик того, що Учасник Біржових торгів, що уклав Договір, не виконає своїх зобов’язань за цим Договором.
     
      Для виключення основного Ризику розрахунки за наслідками Біржових торгів здійснюється між Учасниками Біржових торгів та/або Платіжною організацією в якості Центрального контрагента виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» на підставі Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів. При цьому Центральний контрагент приймає на себе основний Ризик.
     
      Системний Ризик - Ризик того, що неспроможність одного з Учасників Біржових торгів (його Клієнтів) або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатності інших Учасників Біржових торгів або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання у повному обсязі.
     
      Для мінімізації системного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • розрахунки за Договорами здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
      • Платіжна організація в якості забезпечення виконання зобов’язань за Договорами використовує кошти на рахунках Учасників Біржових торгів, відкритих в Платіжній організації, або інші Активи, надані Учасником Біржових торгів у забезпечення для повного виконання своїх зобов’язань;
      • при здійсненні Клірингу та розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржових торгах в якості Центрального контрагента виступає Платіжна організація;
      • створюється система Доступу до укладення Учасниками Біржових торгів (їх Клієнтами) Договорів на різних Ринках, коли Неплатоспроможність будь-якого Учасника Біржових торгів не призводить до кредитних Ризиків та Ризиків ліквідності інших Учасників Біржових торгів.
     
      Ринковий ризик - Ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів в обігу.
     
      Для мінімізації ринкового Ризику здійснюються наступні заходи:
      • Біржею застосовується дисконт до ринкової вартості Додаткового забезпечення;
      • застосовується процедура внесення Компенсаційного внеску на Ринку РЕПО.
      Особливості мінімізації ринкового Ризику на Строковому ринку викладено Правилами Біржі щодо торгів на Строковому ринку.
     
      9.8. Операційний Ризик - Ризик того, що операційні помилки персоналу, порушення правил електронного документообігу, помилки програмного забезпечення або технічні несправності спричинять помилки при укладанні Договорів або посилять кредитний Ризик або Ризик ліквідності.
     
      Для мінімізації операційного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Біржових торгів вимог Регламенту ЦСК, дотримання технології роботи та діючих інструкцій роботи АС Біржі з іншими компонентами та складовими АС Біржі на Біржових торгах;
      • автоматизація роботи з архівами Біржі. Можливість ознайомлення з будь-якою потрібною архівною інформацією протягом терміну її зберігання (у цьому разі виконуються лише операції з перегляду, пошуку та формування вихідних документів);
      • резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів;
      • дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів АС Біржі;
      Мінімізація операційних Ризиків здійснюється за рахунок використання АС Біржі, застосування якої передбачає перевірку:
      • відповідності АС Біржі вимогам відповідних стандартів;
      • виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення.
      За допомогою програмно-технічних засобів АС Біржі на Біржових торгах забезпечується:
      • хронологічне та систематичне відображення всіх операцій в Клірингових реєстрах на підставі первинних документів;
      • своєчасне та повне відображення всіх операцій на Позиційних рахунках Учасників Біржових торгів (їх клієнтів) на Біржі;
      • взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку;
      • можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій.
      Програмно-технічні засоби АС Біржі забезпечують:
      • доступ з робочого місця Підписувача лише до тієї інформації, що потрібна Підписувачу для безпосереднього виконання його обов'язків;
      • можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку;
      • надання Підписувачам повідомлення про наявність викривленої та/або суперечливої інформації;
      • прийняття Підписувачем правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке - достовірним;
      • неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела;
      • автоматичне присвоєння АС Біржі кожній операції унікального ідентифікаційного номера (цей номер фіксується в Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів);
      • надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних збоїв. Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи Учасника Біржових торгів унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;
      • відповідність вимогам інформаційної безпеки у відповідності з Розділом 23 цих Правил.
     
      Правовий Ризик - Ризик недостатності правового регулювання або зміна положень або нормативно-правових актів, що спричинять виникнення чи збільшать основний, системні та кредитні Ризики або Ризик ліквідності.
     
      Для мінімізації правового Ризику Біржа здійснює такі заходи:
      • постійно проводить моніторинг змін до законодавства України та приводить ці Правила у відповідність до діючого законодавства;
      • контролює неухильне виконання Учасниками Біржових торгів вимог цих Правил щодо оформлення договірних відносин;
      • аналізує спірні питання, які виникають у процесі проведення Біржових торгів, щодо неадекватності цих Правил, внутрішніх нормативних документів Біржі з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог;
      • забезпечує ефективний механізм вирішення спорів;
      • погоджує ці Правила з Платіжною організацією.
     
      Ризик ліквідності - Ризик того, що Платіжна організація або Учасник Біржових торгів (його Клієнт) не матиме достатньо Активів для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі у визначений час, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому.
     
      Кредитний Ризик - Ризик того, що Біржа, Платіжна організація або Учасник Біржових торгів не зможе повністю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому.
     
      Для мінімізації кредитного Ризику та Ризику ліквідності, які виникають при клірингу та розрахунках на виконання зобов'язань за Договорами, здійснюються такі заходи:
      • обов’язковою умовою договору з Платіжною організацією є відкриття Платіжною організацією рахунків в Членів Платіжної системи для здійснення операцій, пов’язаних із наданням послуг з переказу коштів;
      • Учасниками Біржових торгів, що відкрили рахунки у Платіжній організації, забезпечується дотримання режиму функціонування рахунків, визначеного Платіжною організацією;
      • Платіжна організація забезпечує достовірну, своєчасну та повну інформацію щодо наявності Грошового ліміту у Учасників Біржових торгів;
      • Платіжна організація обмежує перелік власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання, виключно розміром власного капіталу Платіжної організації;
      • Платіжна організація забезпечує дотримання вимог законодавства України щодо термінів переказу коштів у відповідності з укладеними договорами;
      • Платіжна організація забезпечує Біржу інформацією щодо Грошового ліміту у відповідності до п. 13.7 цих Правил.
     
      Кожний Учасник Біржових торгів має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх Ризиків, якщо це не впливає на технологію роботи інших Учасників Біржових торгів, а також Біржових торгів в цілому.
     
     
      Емітент не має дочірніх підприємств.
     
     
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Види діяльності на новими КВЕД:
      Управління фінансовими ринками 66.11
      Консультування з питань інформатизації 62.02
      Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
      Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність 63.11
      Основним видом діяльності Біржі є здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), зручну процедуру біржового розміщення цінних паперів (2007-2008), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), self-listing (2010), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) відсоткові строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій забезпечують лідерство на локальному українському ринку в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.
      Біржа системно підходить до впровадження процедур, що мінімізують ризики невиконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» - Delivery vs Payment (DVP) відповідно до кращих міжнародних рекомендацій. Також ризики зменшуються за рахунок збереження конфіденційності інформації щодо укладених на Біржі договорів внаслідок впровадження між учасниками біржових торгів електронного документообігу.
      Біржа займає провідні позиції на біржовому ринку України за низкою показників, наведених у таблиці, та демонструє позитивну динаміку розвитку.
      Показники 2011 рік 2012 рік Зміна за рік, % 1 квартал 2013 року* Зміна з початку року/до аналогічного періоду 2012 року, %*
      Кількість членів біржі 113 108 -4,4% 129 +19,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 15,4% (3) 16,7% (3) +1,3% 18,7% (3) +2,0%
     
      Кількість фінансових інструментів в біржовому списку 177 383 +116,4% 412 +7,6%
      Частка (місце) на біржовому ринку 8,1% (3) 12,9% (2) +4,8% 14,3% (2) +1,4%
     
      Кількість ЦП в біржовому реєстрі 58 148 +155,2% 156 +5,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 11,4% (3) 20,9% (2) 9,5% 20,3% (2) -0,6%
     
      Загальний обсяг торгів, млн. грн. 79 070,31 146 007,09 +84,7% 61 405,78 +333,9%
      Частка (місце) на біржовому ринку 33,6% (2) 55,3% (1) +21,7% 77,2% (1) +21,9%
     
      Обсяг торгів державними ЦП 22 388,04 105 526,73 +371,4% 56 019,42 +946,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 22,5% (2) 58,9% (1) +36,3% 88,6% (1) +29,7%
     
      Обсяг торгів облігаціями підприємств 6 110,33 10 592,12 +73,3% 740,17 -47,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 28,5% (2) 40,2% (2) +11,7% 6,6% (3) -33,6%
     
      Обсяг торгів облігаціями місцевих позик 100,16 5 172,32 +5064,1% 337,80 +2394,8%
      Частка (місце) на біржовому ринку 21,7% (3) 81,0% (1) +59,3% 98,0% (1) +17,0%
     
      Обсяг торгів акціями 39 531,06 9 723,87 -75,4% 287,68 -94,9%
      Частка (місце) на біржовому ринку 49,9% (1) 41,5% (1) -8,4% 7,8% (5) -33,7%
     
      Обсяг торгів інвестиційними сертифікатами 10 850,79 3 289,31 -69,7% 121,78 -92,7%
      Частка (місце) на біржовому ринку 95,2% (1) 82,5% (1) -12,7% 10,9% (3) -71,6%
     
      Обсяг торгів опціонними сертифікатам 177,46 228,61 +28,8% 16,99 -55,2%
      Частка (місце) на біржовому ринку 74,3% (1) 61,8% (1) -12,5% 97,3% (1) +35,5%
     
      Обсяг торгів строковими контрактами - 11 474,12 +100,0% 3 881,93 +100,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку - 46,7% (2) +46,7% 70,4% (1) +23,7%
     
      * Примітка: за попередніми даними НКЦПФР та відкритими даними фондових бірж
     
      На початку 2013 року на біржовому ринку України зберігається тенденція до скорочення обсягів торгів акціями та інвестиційними сертифікатами (порівняно з першим кварталом 2012 року – у 2,6 та у 1,5 разів відповідно). Натомість біржовий сегмент облігацій підприємств зріз на 68%, державних облігацій – у 2,8 разів, облігацій місцевих позик – у 13 разів, деривативів – на 58%. І саме у цих динамічно зростаючих сегментах торгів біржа утримує лідерські позиції та збільшує свою частку на ринку. Якщо біржовий ринок в цілому зріс за перший квартал у річному вимірі на 92%, то біржі вдалося забезпечити зростання обсягів торгів у 4,3 рази. Як наслідок, зростання ринкової частки біржі було більш ніж переконливим – з 55,3% у 2012 році до 77,2% у звітному кварталі.
     
      Основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім за рахунок встановлення тарифів за трансакції. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом 1 кварталу 2013 року на біржі було укладено та виконано 19,23 тис біржових договорів, в т.ч. 14,07 тис – на строковому ринку.
      Певну частку доходів Біржа отримує від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів. Протягом звітного кварталу на Біржі було розміщено облігацій та акцій на загальну суму 0,25 млрд грн.
     
      З 01.03.2013 було оновлено тарифи біржі:
      1) запропоновано тариф за нову послугу для учасників біржових торгів – використання додаткового забезпечення в цінних паперах, що має допомогти учасникам біржових торгів спростити механізм доступу до торгів та гарантування розрахунків (детальніше – див. нижче). Надання зазначеної послуги почнеться з моменту набуття чинності змін до Положення про депозитарну діяльність НБУ та регламенту інформаційної взаємодії між депозитарієм НБУ та біржею (очікується у 2 кварталі 2013 року);
      2) диверсифіковано тарифи для емітентів – були дещо збільшені тарифи за доступ (які втім, залишаються найменшими в Україні, оскільки біржа розглядає проблему дефіциту фінансових інструментів в обігу як одну з найбільших на біржовому ринку України), але мінімізовано вимоги до оплати підтримання цінних паперів в біржовому списку (зважаючи на існуючу практику та нормативні вимоги до емітентів ПАТ, зобов’язаних включити акції до біржового списку бодай однієї фондової біржі, а також відповідно до зміни визначення поняття «біржові торги» у «Положенні про функціонування фондових бірж», наразі достатньо, аби щодо цінних паперів емітента принаймні виставлялися заявки та навіть не обов’язково укладалися біржові договори);
      3) диверсифіковано тарифи за укладення договорів (додаткових договорів) на біржі за видами цінних паперів – найнижчими вони залишаються для державних цінних паперів.
     
      Біржа концентрує свої зусилля на підвищенні привабливості організованого ринку цінних паперів України для національних та міжнародних інвесторів. Важлива роль біржі як центрального елемента інфраструктури ринку зумовлює провадження активної діяльності в регуляторній сфері щодо вдосконалення нормативного забезпечення функціонування біржового ринку, провадження власних та спільних з іншими учасниками фондового ринку організаційних, освітніх та інформаційних заходів тощо. Серед них доцільно визначити наступні.
      (1) Біржею укладено договір з Фондом державного майна України про організацію та проведення торгів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі. Незважаючи на невисоку значущість для сучасного біржового ринку приватизаційних торгів, Біржа докладає максимум зусиль, щоб забезпечити своїм клієнтам найширші можливості у біржових торгах.
      (2) 20.02.2012 Біржа за сприяння Асоціації "Українські Фондові Торговці", Асоціації «Дніпропетровський Банківський Союз» та за участі представників управління НБУ в Дніпропетровській області, провела семінар у м. Дніпропетровську на тему: "Напрями вирішення сучасних проблем розвитку біржового фондового ринку". У семінарі взяли участь представники дніпропетровських банків. В ході семінару розглядались наступні питання: комплексні заходи НБУ щодо розвитку фондового ринку та стимулювання активізації ролі банків як учасників біржового ринку; основні напрями діяльності НКЦПФР щодо підвищення ефективності функціонування національного ринку цінних паперів; новації законодавства в сфері регулювання фінансового ринку; напрями активізації біржового сегменту фондового ринку за рахунок поширення інструментарію біржової торгівлі.
      (3) Розпочато технологічне, методологічне та нормативне впровадження інноваційної на біржовому ринку України послуги – додаткового забезпечення в цінних паперах, що дозволяє спростити доступ до торгів та розрахунків щодо державних цінних паперів з двостороннім забезпеченням (а в перспективі – і до інших ринків, зокрема, ринку РЕПО та строкового ринку). Ця процедура детально описана в Правилах Біржі, що подані на реєстрацію до Комісії 05.03.2013; відповідні зміни за ініціативою Біржі внесені до Положення про депозитарну діяльність НБУ (Постановою Правління НБУ від 04.03.2013 №76); на початок 2 кварталу планується тестування змін до регламентів інформаційної взаємодії між депозитарієм НБУ та Біржею, а також депозитарними установами. За насідком опрацювання технології додаткового забезпечення очікується подальше зростання ліквідності біржового обігу державних цінних паперів.
      (4) З 01.03.2013 в межах розвитку інформаційної інфраструктури Біржі забезпечується функціонування нової адреси підключення та оновленого механізму доступу до сервісів біржових торгів з використанням точки доступу у дата-центрі. Зазначені заходи впроваджуються з метою забезпечення максимальної стабільності інтернет-підключення, більш гнучкого навантаження на інтернет-канали та зручності користувачів.
      (5) 15.03.2013 Біржа взяла участь в міжнародній конференції "Банківське Казначейство: стратегії успішної роботи". Доповідь про механізми застосування на Біржі додаткового забезпечення в цінних паперах для поширення інструментарію доступу до біржового ринку було сприйнято банківською спільнотою із значними зацікавленням, оскільки ця новація значною мірою вирішує існуючі проблемні аспекти торгів та розрахунків на ринку ОВДП, ринку РЕПО та строковому ринку.
      Позитивними тенденціями характеризувалася і діяльність інших складових інфраструктури Біржі, які разом з нею складають універсальний національний біржовий холдинг, що надає повний комплекс послуг учасникам торгів та розрахунків. Зокрема, зросли обсяги торгів на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті», на яку було поширено напрацьовані на фондовому ринку торговельні технології: у 1 кварталі 2013 року було проведено електронних відкритих (публічних) аукціонів на загальну суму 12,55 млн грн.
     
      Товариство не здійснює експортних операцій.
      Нових видів продукції не пропонувалось.
     

 

      Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось. Змін в в джерелах надходження сировини не було.
      Основними клієнтами Біржі є:
      1) члени біржі, яким відповідно до правил Біржі, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорів доступу до електронної торговельної системи Біржі та про надання дозволу на комерційне використання комп’ютерної програми торгового терміналу та абонентське обслуговування надається доступ до біржових торгів. Протягом звітного періоду кількість членів Біржі значно зросла на 19% - з 108 до 129 ліцензованих торговців цінними паперами. Аналогічна динаміка (певною мірою, через податкове стимулювання розвитку біржового сегменту фондового ринку) спостерігалася і на більшості інших фондових бірж, втім, середні темпи зростання були значно нижчі – за квартал сукупна кількість членів українських фондових бірж зросла на 8%.
      Більш важливо, що продовжувала зростати кількість активних операторів – загальна кількість учасників біржових торгів у 1 кварталі 2013 року становила 65 (55% середньої за квартал кількості членів Біржі), в т.ч. в сегменті акцій – 30, облігацій підприємств – 19, ОВДП – 38, облігацій місцевих позик – 8, інвестиційних сертифікатів – 17, деривативів (похідних) – 8.
      Протягом кварталу членами біржі стали ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ТММ-БАНК", ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ", ТОВ "БРОК НЕОН", ТОВ "ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ", ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ", ТОВ "СПРЕД", ТОВ "АЛЬТУС-ФІНАНС", ТОВ "ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ"; ТОВ "АСЕТ-ІНВЕСТ", ТОВ "ФК "ОК-2", ТОВ "ФК "АСТРЕЯ", ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП", ПАТ "ДІАМАНТБАНК", ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ТОВ "ФЕНІКС БРОК", ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК", ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ТОВ "ІК "ВЕЛБІН", ТОВ "КОНКОРД КАПІТАЛ", ПАТ "МАРФІН БАНК".
      2) емітенти цінних паперів, які ініціюють включення цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру з метою первинного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів або їх вторинного біржового обігу.
      Станом на 29.03.2013 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 412. З них: 106 – 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 256 - позалістингові.
      Структура біржового списку: 163 випуски акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 151 - позалістингові), 105 серій ОВДП (всі - 1-го рівня лістингу), 30 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 15 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 93 серії облігацій підприємств (18 – 2-го рівня лістингу, 75 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 7 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів.
      За квартал кількість цінних паперів у біржовому списку збільшилася на 8%, у біржовому реєстрі – на 5%. Частка біржі в загальній кількості цінних паперів, допущених до торгів на фондових біржах України, зросла з початку року з 13% до 14%, а частка в загальному біржовому реєстрі залишилася на рівні 20%.
      Очікується, що завдяки стимулюванню розвитку біржового ринку, заподіяному через зміни у податковому законодавстві та врегулювання моделі інфраструктури фондового ринку у Законі України «Про депозитарну систему України», можна очікувати подальшого збільшення кількості цінних паперів у біржовому списку. Крім того, вже у наступному кварталі очікується впровадження в обіг ф’ючерсних контрактів на ставку KievPrime, специфікації яких були зареєстровані Комісією наприкінці 2012 року, а трохи згодом - запуск торгів опціонами.
      Детальна інформація про склад членів Біржі та емітентів цінних паперів, які включені до біржового списку, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі в режимі он-лайн.
      Спільну діяльність з іншими підприємтсвами не здійснює.

 

      Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента протягом звітного періоду не отримував.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      Витрат на дослiдження та розробки Товариство за звiтний період не було.
      Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій пов’язаних із господарською діяльністю емітент не здійснював протягом звітного періоду.
      Довгострокові фінансові інвестиції, а саме частки у долях: ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" у сумі 27733 тис. грн., ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" у сумі 16955 тис. грн., ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ" у сумі 4976 тис. грн. загальною сумою 49664 тис. грн. відображені у рядку 1030.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду за даними Балансу: 172,0 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 182,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 21,0тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 29,0тис. грн.
      Всі основні засоби емітента виробничого призначення відносяться до категорії інші (комп’ютери,сервера тощо)
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 151 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 153 тис. грн.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (основні засоби та нематеріальні активи) за звітний період склали 6 тис.грн. (з початку року)
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Протягом 1 кварталу 2013р. основні засоби з експлуатації не вилучались і не продавались.
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Протягом 1 кварталу 2013р. витрат на поточний та капітальний ремонт не було.
      Протягом звітного періоду було придбано основних засобів на суму 10 тис. грн.
      Витрат на капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Середньообюлікова чисельність працівників- 19 осiб в тому числі: 17 на основному місці роботи, 2 по сумісництву. 9 чоловік працює на умовах понвого робочого часу, 10 на умовах неповного робочого часу.
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду з наростаючим підсумком складає 42377 грн.
      У 1 кварталі змін чисельності працівників не було.
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.
     
     

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради, 2 роки 1963 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Орєхова Оксана Олександрівна - Ревізор, обрана 20.03.2012р. (1 рік) 1983 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Естейт Інвестмертс" (код за ЄДРПОУ 33718012), бухгалтер
Шевчук Костянтин Дмитрович - Член Біржової Ради, 2 роки 1975 вища 0 0 0 0 0 0 ТОВ "Фінансова компанія КУБ" (код за ЄДРПОУ 32999754), директор
Фещенко Ніна Анатоліївна - Член Біржової Ради, 2 роки 1956 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822), директор
Кравчук Яна Валеріївна - Головний бухгалтер, 2 роки 1969 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шишков Станіслав Євгенійович - Директор,3 роки 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає.

 

      Товариство не має дочірніх/залежних підприємств. Т.ч. посадові особи Товариства не є учасниками дочірніх/залежних підприємств.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасниками чи посадовими особами не застосовувалися. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадові особи не мають.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 25
      Кількість власних акції, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5000000000 шт.

 

      Місцезнаходження Приватне акціонерне товариство "ДОМ-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 47297296.15 0 47297296.15 94.4513 94.5946

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини між емітентом, з одного боку, членами Біржової Ради, членами виконавчого органу і власниками істотної участі відсутні. Операції з афілійованими особами відсутні.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Протягом 1 кварталу відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.
      Факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій відсутні.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 5000000000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04 листопала 2010 року, №1012/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було. Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Дата дії: 05.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів:
      5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: протокол засідання Біржової ради №10/08/05-01 від 05.08.2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 05.08.2010р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/05-01 від 05.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,1979 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,2363грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 1 175 000 000 грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 25.05.2011р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.
     
     
     

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Витрати 1 кварталі є адімністративними та не містять капітальних витрат.Чистий прибуток Товариства складає 87 тис. грн. Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі у 2013 році є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв гарантоване за принципом DvP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні (ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Нацiональний банк України як депозитарій державних цінних паперів). Це дозволяє залучити до біржових торгів емітентів, незалежно від обслуговуючого його депозитарію,
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринків;
      - технологiчне лiдерство в сфері оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж біржею, учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів;
      - розширення кола учасників біржових торгів та фінансових інструментів в обігу з метою підвищення рівня ліквідності біржових торгів;
      - забезпечення переказу коштів та централізованого грошового клірингу за наслідками біржових торгів платіжною та кліринговою організацією ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології». Модель розрахунків відповідає міжнародним рекомендаціям щодо клірингу та розрахунків за цінними паперами, зокрема щодо лояльної інтеграції до існуючої міжбанківської системи переказу коштів в країні. Починаючи з жовтня 2013 року, відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», послуги з розрахунків за договорами на біржовому ринку стануть централізованими та будуть надаватися Розрахунковим центром, створюваним під егідою НБУ. Зрозуміло, що Біржа, що має значний досвід впровадження легітимних моделей клірингу і розрахунків, активно взаємодіятиме з Розрахунковим центром.
      Забезпечення цих конкурентних переваг, а також заплановані заходи щодо подальшого розширення біржових інструментів в обігу (в т.ч. за рахунок впровадження нових різновидів строкових контрактів, зокрема опціонів) дає підстави для очікування продовження динамічного зростання Біржі в поточному році: збільшення кількості учасників біржових торгів та фінансових інструментів в біржовому обігу, а відтак – збільшення кількості біржових договорів.
      Поступове збільшення кількості активних учасників біржових торгів та емітентів, що обирають Біржу в якості найбільш привабливої для обігу своїх цінних паперів або залучення коштів через розміщення облігацій, поява нових інструментів (строкових контрактів) дозволили на 42% порівняно з 1 кварталом 2012 року збільшити чистий дохід від реалізації послуг. Більше того, було дещо скорочено адміністративні витрати. Як наслідок, чистий прибуток за І квартал зріс на 82 тис грн. і становить 87 тис грн. з початку року. Таким чином, хоч Біржа і функціонує з мінімальною рентабельністю, тим не менше, вона поступово зростає.
      Основною конкурентною перевагою біржі в Україні та світі є спроможність постійно впроваджувати нові технології та створювати для емітентів та брокерів найбільш зручні тарифні, технічні та організаційні умови. Саме цим Біржа займається із самого початку свого функціонування.
      В умовах недостатньої розвиненості ринку, зростаючої конкуренції (в т.ч. на глобальному рівні – з боку міжнародних бірж, зацікавлених у залученні цінних паперів українських емітентів, а також Московської біржі, яка володіє значними пакетами акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» відповідно), низьких (а іноді відверто демпінгових) тарифів бірж-конкурентів, важко очікувати значної доходності біржової діяльності. Тим не менше, прибутковість Біржі значно вища за середньогалузеві показники: у 2012 році 3 біржі з 10 отримали достатньо суттєві збитки, при цьому загальний збиток фондових бірж України сягнув 0,36 млн грн.
     
      Першочерговими для Біржі є наступні короткострокові плани розвитку:
      - реалізація спільно з ПАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» нетингових технологій при здійсненні грошових розрахунків на ринку державних облігацій України відповідно до нової редакції Положення про депозитарну діяльність Національного банку України;
      - поширення технології центрального контрагента зі строкового ринку Біржі на інші сегменти, що потребують організаційного та операційного стимулювання ліквідності;
      - впровадження нових різновидів строкових контрактів (ф’ючерсів та опціонів), прийнятних для застосування інституційними інвесторами з метою хеджування фінансових ризиків;
      - розширення кількості інформаційних агенцій, які надають доступ національним та міжнародним інвесторам до інформації про результати біржових торгів (додатково до CBonds та TR Data, з якими вже відпрацьовані диверсифіковані регламенти інформаційної взаємодії, проводяться відповідні консультації з компаніями Thomson Reuters та Bloomberg);
      - впровадження додаткового забезпечення в цінних паперах з метою диверсифікації для членів біржі можливостей для використання різних активів у забезпеченні (а не тільки грошових коштів) для участі в біржових торгах;
      - технологічна інтеграція до Розрахункового центру з обслуговування угод на фінансових ринках, створення якого передбачено Законом України «Про депозитарну систему України», що дозволить впорядкувати існуючі моделі клірингу і розрахунків щодо фінансових інструментів відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних рекомендацій.
      - активізація ринку міжбанківського РЕПО, в т.ч. за участі НБУ, що має стати стимулом до підвищення ліквідності ринків боргових фінансових інструментів (насамперед – державних облігацій України);
      - активізація взаємодії з розробниками програмного забезпечення Інтернет-трейдингу (брокерських систем);
      - запуск низки фондових індексів (в розрізі інструментів, окремих економічних галузей тощо);
      - вступ до міжнародних асоціацій, що об’єднують фондові, товарні та деривативні біржі;
      - впровадження в обіг біржових облігацій (за умови прийняття відповідних змін до законодавства).
      Значні можливості для диверсифікації та поширення впроваджених на Біржі легітимних систем ЕДО, прийнятних для обслуговування приватних та державних установ, а відповідно і збільшення кола учасників біржових торгів і розрахунків, знаходяться в площині впроваджуваного у поточному році в Україні єдиного простору ЕДО за участі існуючих ЦСК на максимально уніфікованих форматах ЕЦП та КЗІ.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Шишков Станіслав Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Кравчук Яна Валеріївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФБ "Перспектива"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №957236
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 29.01.2008
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської місткої ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "Банк ФОРУМ" 322948 26500300214292 гривня
Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області 321024 32308417201 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Управління фінансовими ринками 66.11
Консультування з питань інформатизації 62.02
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність 63.11

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x  
Дата проведення 18.03.2013  
Кворум зборів** 94.7221  

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 044 5854241 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498004
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 0445854241 Юридична особа, яка здійснює розрахунково-клірингову діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 №498005
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд 3, тел/факс 044 2791249 Розрахунково-клірингова діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581323
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 044 2791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373 9793 Юридична особа, яка здійснюєпрофесійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 №75818
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел. 056 7980245 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 16.10.2012 №000142

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.11.2010 1012/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000101083 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 29 21 0 0 29 21
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 29 21 0 0 29 21
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 29 21 0 0 29 21

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50126 50039
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Висновок** Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів перевищує розмір статного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
28.01.2013 29.01.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.04.2013 11.04.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2013
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 135 131
     первісна вартість 011 296 296
     накопичена амортизація 012 161 165
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 21 29
     первісна вартість 031 172 182
     знос 032 151 153
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 44688 49664
     інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 4 4
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 44848 49828
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 2 4
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 361 230
     первісна вартість 161 - -
     резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 - -
     за виданими авансами 180 - -
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4959 17
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 24 122
     - у т.ч. в касі 231 - -
     в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 - -
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 50195 50202
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 39 126
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -
Усього за розділом I 380 50039 50126
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 132 55
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 - -
     з бюджетом 550 4 -
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 1 -
     з оплати праці 580 4 -
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 15 21
Усього за розділом IV 620    
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 50195 50202

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2013 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Податок на додану вартість 015 - -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 254 179
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 - -
Валовий:      
     прибуток 050 254 179
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 -167 -171
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 - -5
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 87 3
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 1 130 - -
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 87 5
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 - -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:      
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:      
     прибуток 220 87 -
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 - 1
Витрати на оплату праці 240 42 29
Відрахування на соціальні заходи 250 15 10
Амортизація 260 6 7
Інші операційні витрати 270 104 124
Разом 280 167 171
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 5000000000 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5000000000 -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00002 -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00002 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Примітки до звітів

 

      Баланс та звіт про фінансові результати емітента надано відповідно до вимог програмного забезпечення. В розділі XI "Фінансова звітність емітента" надано баланс та звіт про фінансові результати емітента станом на 31.03.2013р. за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансві України від 07.02.13 р. № 73.
ProEmitent.INFO